యోగా అంటే ఏమిటి? ‘యోగా థెరపీ’ వల్ల ఏమైన

ఇప్పుడు ఎక్కడ విన్నా యోగా ..యోగా అని వినపడుతోంది. కాస్త ఒళ్లు ఉంటే..యోగా కు వెళ్లి తగ్గచ్చుగా అంటున్నారు. సుగర్ వచ్చింది..బీపీతో బాధపడుతున్నాను అంటే యోగా క్లాస్ లుకు వెళ్తే సె

ఇంకా చదవండి